1543-50: Dây cáp diều khiển nối nguồn hàn và bộ cấp dây 15.2mm

528

K1543-50