KP2746-1: Chụp phân phối khí mỏ hàn 350A

9

KP2746-1