KP44-3545-15: Ruột gà dẫn dây hàn 035-045, 10/12/15′

28

KP44-3545-15